åter startsida

Krigsflygskolans Kamratförening

 

Protokoll fört vid årsmöte 2005- 06-21

 

§ 1

Vice ordföranden Per-Johan Widmark hälsade 46 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade följande 8 medlemmar som under året avlidit med en tyst minut.

Stig Risell, Jan Serwe, Dick Stenberg, Lars-Göran Olsson, Bengt Holmberg,

Erik G Andersson, Per-Olof Olausson samt Ralf Borgenlöv.

 

Per-Johan Widmark läste, f.d flottiljfotografen vid F5, Fritiof Hallströms dikt.

Sida vid sida falla de

Samlas allt fler och fler

Somliga äro tidigt kallade

Andra sedan sol gått ner

Guds frid över dem som falla

och dela de dödas lott

Den natten är lugnast av alla

Den natten sover man gott

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Johansson och Tore Lindell

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Per-Johan Widmark respektive

Hans-Bertil Sinclair

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Som inriktning för verksamheten under 2005 lämnades nedanstående förslag som exempel

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta efter dessa riktlinjer.

 

 

 

                                                                

§11

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2006 skulle vara oförändrad  (50:-)

 

§ 12

Till ordförande för 2005 valdes Sven Sjöling

 

                                                                 §13

Till ledamöter för åren 2005- 2006 omvaldes Per-Johan Widmark, Robin Wallinder-Mähler,

Bertil Larsson samt nyvaldes Jan-Erik Nordh.

 

                                                                 § 14

Vid fyllnadsval efter Torbjörn Norén, som avsagt sig, valdes till ledamot för 2005 Christer Jönsson

 

                                                                 § 15

Till revisor för 2005 - 2006 valdes Siv Olsson

 

                                                                 § 16

Till revisorsuppleant för 2005 – 2006 omvaldes Åke Andersson

 

                                                                 § 17

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, inför årsmötena 2006 - 2008, valdes Gunnar Hallevåg

 

                                                                 § 18

Inga övriga frågor anmäldes

 

                                                                 § 19

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd därefter till Golfrestaurangen (f.d Väderskolan) där Lars Nordin Activus AB höll information om bolagets verksamhet inom flottiljområdet.

 

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

 

Justeras:

                                                                 

 

...................................................                     ............................................

Alf Johansson                                           Tore Lindell